BJÖRNS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING           2014-08-31

 

 

 

 

KALLELSE

 

 

Extra föreningsstämma för Björns Vägsamfällighetsförening

 

 

Lördag den 20 september2014 kl. 10.00

 

Plats: Utedäcket eller Skumucken, Skatans dansbana

 

Välkomna!

 

Styrelsen

 

 

 

Dagordning för Extra Årsstämma 2014-09-20, Björns Vägsamfällighetsförening.

 

1.    Val av ordförande och sekreterare för stämman.

2.    Val av två justerare.

3.    Upprop, närvarande medlemmar (lista för påskrift).

4.    Frågan om mötets behöriga utlysande.

5.    Godkännande av föreslagen dagordning.

6.    Information från styrelsen om gjorda aktiviteter i fartdämpande syfte.

7.    Styrelsens förslag att fortsättamed prov med farthinder i syfte att dämpa hastigheten på Björnvägen.

8.    Övriga frågor.

 

 

VÄDJAN:

 

Den/de som tagit bort de farthinder, som var utlagda på prov, vet ju var de finns, i skrivande stund. Vi vädjar om, att de återlämnas, exempelvis genom att läggas invid pumphuset, som finns ute vid Skatanvägen, snett emot utfarten från Björnvägen.

De innebär en avsevärd kostnad, som är en ren förlust för vår gemensamma förening. Det är en i högsta grad onödig kostnad för alla och det är pengar, som kan användas till bättre ändamål.

Vi ser allvarligt på det, som utförts genom borttagandet och än mer allvarligt på vad, som kunnat hända med de armeringsjärn, som lämnades kvar i vägbanan.