Under denna symbol kommer vi att samla information om Njurunda Skärgårdsförenings mest aktuella engagemang just nu, nämligen förverkligandet av en förbindelselänk inomskärs mellan Galtström, Skatan, Björköfjärden, det Marina Naturreservatet Salen och vidare. Med andra ord kanalen mellan Lassöviken och Lubban.

Informationen är ordnad i omvänd kronologisk ordning, d.v.s. de senaste nyheterna kommer först. Om Skärgårdsföreningen, som driver kanalprojektet, kan man läsa mera under följande logo.

Njurunda Skärgård ekonomisk förening
c/o Peter Brugge, Galtströmsvägen 140, 862 96 Njurunda
Telefon: 060-53 92 95, 070-662 94 05
Föreningens BankGiro: 5740-6480


Kanalprojektet stöds av

Privata Sponsorer
Auktionsobjekt och vinnande bud vid Skumuckenfest 14 maj.
(klicka för att se listorna)


September 2012

Det är ofattbart, men sant. Högsta Domstolen hörde oss inte, utan bestämde att Överdomstolens nej till kanalprojektet ska stå fast, ett beslut som togs på ett i vår mening felaktigt och nonchalant sätt. Det finns minst en Skatanbo, förmodligen flera, som tappat sin tilltro till svenskt rättsväsende. De familjer som bor kring Lubbanviken och Lassöviken ska dock veta att kampen för en restaurering av den dåliga vattenmiljön måste fortsätta på ett eller annat sätt. Förtvivla icke!   

Nu har Skärgårdsföreningens nya styrelse (se dess sammansättning på Skärgårdsföreningens egen sida) tagit upp verksamheten igen efter en välbehövlig sommarvila. Det kan ta tid att utforma planerna för framtiden. Vi får helt enkelt avvakta. Under tiden kan man bistå styrelsen med tips och råd.

Dessvärre måste kanalprojektet åtminstone tills vidare läggas på is. Därför försvinner denna sida inom kort, men man kan alltid återvända till den, eftersom den ligger kvar i Arkivet.

Maj 2012

Att något måste ha blivit väldigt fel i den senaste domen står klart för alla och envar, eller hur? Nu får Ni en chans att utrycka Era synpunkter vid det kommande
Årsmötet
Söndagen den 24 juni kl. 10.00 i Skumucken
eller i parken däromkring om vädret tillåter. Nu kommer det snart ett Infoblad i brevlådan eller till Din mail. Det brukar finnas några ex. av infobladet i Hamnstugan också, men i värsta fall kan Du läsa det HÄR.

 

April 2012

Nu har överklagandet skickats in till Högsta Domstolen. När vi rör oss bland människorna i trakten, ja även inne i Sundsvall och t.o.m. i Härnösand, möts vi av förvånansvärt insatta kommentarer från människor som vi inte tror har läst domen från Miljööverdomstolen. Det är lika bra att Ni får läsa originalet av domen HÄR och vårt överklagande HÄR, så att inga missuppfattningar må uppstå. Nu är det bara att vänta och hoppas, men det är vi ju vana vid.

Mars 2012

Dagen då Miljööverdomstolen kom med sitt utslag, 20 mars, var större delen av Skärgårdsföreningens styrelse samlade hos Ruben vid den södra kanalmynningen, för att invänta domen. Och när den kom, var det tyvärr

NEJ TILL EN KANAL!

Nu, dagen efter, när styrelseledamöterna var och en på sin ort begrundat domen, kommer signaler om att överklaga densamma i Högsta Domstolen. Övertygelsen om att vikarna är i stort behov av förbättrat genomflöde av vatten är fortfarande lika stark, stödet bland människorna som bor där likaså. Det är bara att kämpa på för en god sak!

Februari 2012

Förhandlingarna i Miljööverdomstolen är nu historia. Vi håller andan inför den dom som ska komma den 20 mars. Tills styrelsen för Skärgårdsföreningen samlat ihop sig själv och sina intryck, rekommenderas Ni att följa de mera informella kommentarerna om Kanalprojektet på sidan Hört på bryggan

Januari 2012

Nu är det dags att delge Er ytterligare ett nytt datum för Skärgårdsföreningens förhandlingar i Miljööverdomstolen. Med en enträgen önskan att detta blir den slutliga och avgörande förhandlingen om miljötillståndet för kanalen, ber vi alla notera och boka in följande datum. Närmare detaljer om tid och plats återkommer vi till.

Förhandlingarna i Miljööverdomstolen
äger rum
tisdagen den 21 februari 2012 kl. 09.00
 i Sockenstugan Njurunda
mitt emot kyrkan

Tack vare välvilligt bidrag från kommunen har vi slutfört den nya studien av sedimenten i Svartviken och Lassöviken. Vi engagerade den här gången en sann expert på föroreningar i sediment, dr Per-Anders Bergqvist och hans bolag Exposmeter AB. Per-Anders genomförde provtagningen, som vi berättat om nedan, och han sörjde för att proverna blev väl omhändertagna och analyserade av bästa möjliga kemister. Ni kommer att träffa Per-Anders under förhandlingarna den 21 februari, då han lovat ställa upp för oss. Det känns tryggt.

När vi framåt våren har tagit oss igenom det nålsöga som miljötillståndet innebär, kan vi starta det egentliga arbetet med byggandet av kanalen. Några myndigheter är fortsatt kritiska till vårt projekt, men inte låter vi oss förskräckas av det! Provtagningsresultaten visar att det finns en del föroreningar i sedimenten, men vi har redan fått positiva indikationer om att föroreningsgraden inte är högre än att de muddringsmassorna skulle kunna läggas på Lomyratippen tillsammans med kanalområdets schaktmassor. Villkoret för det är sannolikt att vi kan visa att massorna kan omhändertas på ett för Naturvårdsverket acceptabelt sätt. Men Ni kan lita på att vi har förberett oss på det problemet också. Under julhelgen har styrelsen jobbat med experter på området och på att formulera ett yttrande till domstolen. Så nu går vi in i förhandlingarna lika starka och förvissade om kanalens tillkomst som någonsin tidigare!

Oktober 2011

Den senaste tiden har varit en pärs för styrelsen. Vi har från Naturvårdsverket förelagts krav på ytterligare studium av sedimenten i vikarna, och när vi begärde in offerter från några konsultföretag, ställdes vi mot väggen. Vår lilla förening har helt enkelt inte pengar i den storleksklassen. En ansökan om ekonomiskt stöd gick till kommunen, men beslutsgången där är tidskrävande. Nåja, det som fanns i kassan gav oss i alla fall möjlighet att starta provtagningen, medan de dyrbaranalyserna fick avvakta en liten tid. Nu har två händelser inträffat, som ger styrelsen ett tillfälligt lugn. Kommunen - enligt Magnus Sjödin - ställer upp för oss med ett bidrag på 300 000 kr, och det uppskattar vi mycket. Dessutom är förhandlingarna i Miljööverdomstolen uppskjutna ungefär tre månader, vilket betyder att vi inte behöver rusa iväg, utan kan lugnt och sansat ta del av analysresultaten, överväga alternativa vägar att ta hand om eventuellt förorenade ytsedimenten och mycket annat.

Stödet från omgivningen, från Er och många andra, som förstår värdet av en bättre vattenomsättning, som förstår värdet av bygdens utveckling för efterföljande generationer, det stödet är alldeles överväldigande. Så tanken att släppa taget är helt enkelt otänkbar. I alla de skrivelser som utväxlats mellan oss och våra motparter, har alla upptänkliga argument vridits och vänts på. Det kan inte finnas mycket kvar att diskutera om nu. Så ta det lugnt, det kommer att ta tid, men vi SKA ha Kanalprojektet lyckligt i hamn.       

Augusti/September 2011

Om Ni har fått intrycket att det är lugnt och stilla i Kanalprojektet, eller att luften har gått ur kampen för kanalen, så har Ni alldeles fel. Föreningens ideella krafter med styrelsen i täten jobbar på.

Att Naturvårdsverket (NV), i sista stund före den planerade huvudförhandlingen med Miljööverdomstolen i maj, inkom med en kritisk skrivelse ställde visserligen allt på ända – för stunden. NV vill ha ett bättre underlag för att bedöma om massorna är tillräckligt rena för att dumpas i havet. Om en del av dem är förorenade, det torde i så fall vara ytskiktet, vill man veta hur mycket och hur vi tänker hantera det.  Då tar man det översta skiktet till destruktion och resten, de rena, kan dumpas i havet. Vi anser att om det ligger i de offentligas intresse att lära sig hur man ska sköta ett muddringsprojekt, och vilka förutsättningar som gäller, så bör de hjälpa till med kostnaderna för den provtagning, som man tycker är nödvändig för att kunna hantera frågan.

Inför första helgen i september kommer Ni att kunna se John Håkonsen tillsammans med lokala ”assistenter” styra bort mot Lubban med sin stora flotte, vilken kommer att användas som plattform för provtagningarna. Lördag morgon, 3 september, påbörjas arbetet under ledning av en expert från Västerbotten.

Innan proverna kan analyseras ska finansieringen fram och det är dyrt som . . . Hela provkalaset går på 300-400 000kr och sedan tillkommer kostnaderna för förhandlingen i MÖD. Viken tur att vi fick in så mycket pengar vid vårens auktion. Tack alla! Styrelsen har under sommaren jobbat i det tysta för att försöka få fram ett stort ekonomiskt bidrag från en ännu större offentlig och lokal intressent för projektet. Vi väntar på svar och tror att det ska gå vägen. Så snart vi fått klartecken ska proverna analyseras och en rapport skrivas. Resultatet ska redovisas på förhandlingen i oktober.

Vi har också ställt frågan till vår kommun om hur det går med deras undersökning av Lomyratippen? De är inte klara än men kan tänka sig att mellanlagra schaktmassor från oss för att senare använda dem för att täcka och avsluta tippen. Ett positivt besked med andra ord.

Nu kommer det att gå fort, eftersom Miljööverdomstolen har för avsikt att hålla fast vid datum för huvudförhandlingen. Den infaller tisdagen den 11 oktober, och fram till den dagen har vi möjlighet att komplettera med nya undersökningsresultat. Inför förhandlingen kommer vi att kalla några nyckelpersoner som kan berätta för MÖD om hur man ser på projektet.

Tisdagen den 11 oktober 2011
Förhandlingar i Miljööverdomstolen

Styrelsen har efter årsmötet i juni begåvats med två nya ledamöter, Birgitta Uppling och Bosse Forslund. De har redan fått sin ”inskolning” under ett par styrelsemöten, och är lika fulla av kamplust som vi andra gamla uvar.

Du är väl medlem i Skärgårdsföreningen?  Om inte, gör något åt det. Medlemsavgiften är 200 kr för 2012, Dessutom har varje medlem en ägarandel om 100 kr, så för nya medlemmar gäller det att 300 kr ska sättas in på föreningens Bankgiro 5740-6480. Glöm inte att ange avsändarens namn!

Maj 2011

Det blev alltså ett uppskov med förhandlingarna i Miljööverdomstolen, som många redan blivit varse. Nu har vi sommaren på oss att i något lugnare tempo förbereda oss. Så här gick det till.

Bara ett par veckor före de planerade huvudförhandlingarna i Miljööverdomstolen fick vi en inlaga från Naturvårdsverket (NV) att ta ställning till. De första reaktionerna var både förvåning och bestörtning, eftersom NV sedan länge deklarerat att man inte har något att anföra i ärendet. Vid en noggrann genomläsning framgick dock att de ville ha fler provtagningar och att vi inte kunde räkna med att få dispens för att deponera muddermassorna till havs med det faktaunderlag NV fått. Hur vi än gjort, även om Miljööverdomstolen gett oss tillstånd, hade vi fått problem utan sådan dispens från NV. Den insamling av data gällande föroreningar i sediment som vi gjorde 2007 och 2008 var alltför knapphändig, helt enkelt beroende på våra ekonomiska ramar den gången.

Tack vare Er som bidrog till den fantastiska trubadur- och auktionskvällen, och alla Ni som satt in ett bidrag till Kanalprojektet på Skärgårdsföreningens konto så har förutsättningarna ändrats.

I slutet av maj tar vi upp kontakterna med Sweco för en komplettering av provtagningarna och analyserna. Vi får litet andrum att studera liknande muddringsprojekt på andra håll, och sunt förnuft hinner förhoppningsvis lugna ner det något animerade meningsutbytet med de lokala myndigheterna. Det är värt en tanke att bara i de senaste inlagorna från de fyra myndigheterna, har arton (18) statligt eller kommunalt anställda tjänstemän varit delaktiga. Det är inte alltid lätt att vara liten, men vi är envisa som bin över en honungsburk, och vi tror naturligtvis på framgång även om vi får vänta ytterligare några månader.

Mars 2011

Nu är vårt svar till Miljööverdomstolen och de båda överklagande myndigheterna, Länsstyrelsen och Miljönämnden, ivägskickat och klart. Vi är några stycken, som lagt ned ett enormt arbete på detta dokument. Det tog en tid, två månader ungefär, innan vi var helt överens om innehållet (i ett skede såg dokumentet ut som en trasmatta med röda, gröna, blå och orange inslag av kommentarer och frågor). Men resultatet är vi både stolta och glada över. Det innehåller några riktigt värdefulla ess, som togs fram ur rockärmen. Så missa inte att läsa det HÄR. Den juridiska tyngden i fallet står Leif för. Läs hans yttrande HÄR. Vi bifogade även slutrapporten om projektet Utveckling av Kustprojektet, som Du kan läsa HÄR. Vem kan hitta något att klaga på nu?

Miljööverdomstolen kommer till oss, dels för att se kanalområdet med egna ögon, dels genomföra förhandlingarna med parterna. Det händer den

tisdagen den 24 maj 2011 från kl. 09.00
Sockenstugan, Njurunda
 

"Syn", d.v.s. besök på platsen för kanalen, kommer att ske efter förhandlingarna. Vi behöver Er medverkan då! Vi inte bara ber Er, vi anmodar Er att stötta oss då, i synnerhet de fastighetsägare som berörs, och de näringsidkare som ser kanalen som en "dragare" till vår kustremsa.

------------------------

Nu kan Ni läsa det nya Infobladet HÄR. Inom kort kommer vi också att delge Er vårt yttrande till Miljööverdomstolen, så håll koll!

Januari 2011
Tack alla Ni som sponsrar kanalprojektet! Det har varit avgörande för att vi fram till nu klarat av kampen ekonomiskt! Men det är inte över än.

Nej, det gick inte som vi hoppades och trodde. Myndigheterna fick sitt prövningstillstånd beviljat i Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Skärgårdsföreningens styrelse är ändå övertygad om att vi även kommer att få rätt i miljööverdomstolen. Tack och lov har vi Leif Andersson som juridisk talesman!

Sällan har väl styrelsen varit så taggad! Nu lägger vi alla diplomatiska hänsyn åt sidan, och skriver en inlaga till domstolen som innehåller alla de sanningar som vi hittills, trots vår frustration, avhållit oss från att sätta på pränt. Ni ska naturligtvis få ta del av den, så fort vi har gjort de sista finslipningarna. Kanalprojektet kommer alltså att ytterligare försenas, förmodligen hela våren. I den artikel som Sundsvalls Tidning publicerade (läs den HÄR) uttryckte sig Miljökontorets chef på ett sätt, som andas prestige. Har det blivit en ren prestigefråga? Är det inte kanalen vi slåss för? Jo det är det förvisso, men också en envis strävan att inte låta mer eller mindre hederliga och kompetenta myndighetspersoner köra över oss i vår strävan för en bättre miljö och livskvalitet i vår egen bygd.

Prövningstillståndet kom alltså oväntat och innebär dessvärre mera kostnader, som rättegångs- och advokatkostnader och vem vet, kanske ytterligare provtagningar i vikarna. Men det ska väl inte stupa på det? Styrelsen gör som vanligt sitt yttersta för kanalprojektet genom skrivelser och möten med myndigheterna och egna privata bidrag. Hjälp till du också! Alla bidrag tas emot tacksamt, smått som stort. Låt oss kämpa ända in i kaklet!


Se alla privata sponsorer presenterade i en lista i sidhuvudet. Är Du med där? Om inte, kan det lätt åtgärdas. Skärgårdsföreningens bankgironummer står alldeles ovanför. Man kan också se, om man läser listan noga, att det går alldeles utmärkt att få med sitt namn flera gånger. Notera att listan ovan upptar föreningsmedlemmarnas egna bidrag utöver medlemsavgiften. Större sponsorer, som utlovat bidrag till själva kanalbygget, kommer att redovisas på annan plats.

December 2010
Innan vi går in i det nya året, ska vi göra en sammanfattning av händelser som utspelat sig sedan sist, d.v.s. under det senaste halvåret. Det har varit en tid av väntan, en seg och långlivad väntan på ett beslut från Miljööverdomstolen, huruvida man kommer att ge de överklagande parterna prövningstillstånd, eller om man fastställer Miljödomstolens dom, och vi kan dra igång byggandet av Kanalen.

De parter som överklagade det för oss positiva utslaget i Miljödomstolen var Länsstyrelsen (läs överklagandet HÄR), Miljönämnden (läs HÄR) och Kammarkollegiet. De senare begärde uppskov med sin motivering till 15 sept., men innan dess hände följande. Kammarkollegiets överklagade förvånade oss, eftersom de tidigare avstått från att yttra sig i ärendet, och efter ett påpekande av Leif Andersson drog de tillbaka sitt överklagande helt.

Beslutet från Miljööverdomstolen skulle ha kommit nu, men under bearbetningen av ärendet ifrågasattes (efter en liten fingervisning av Leif Andersson) hur det kommer sig att Miljönämnden genom sitt överklagande företräder Sundsvalls kommun. Sedan lång tid har ju kommunstyrelsen haft en positiv inställning till Kanalprojektet. Miljööverdomstolen avkräver nu ett svar från Miljönämnden senast den 29 december.

Denna sega och långlivade väntan har styrelsen utnyttjat till att arbeta vidare, som om vi i slutändan får tillståndet att bygga Kanalen fastställt. Det har framför allt gällt finansieringen av bygget. Vi har undersökt möjligheterna att få stöd från ett antal offentliga finansiärer, både naturliga och mindre troliga sådana. Fantasin har inte satt några gränser därvidlag. Vi har också uppsökt ett stort antal presumtiva sponsorer, för utfästelser om bidrag när/om vi sparkar igång. För det syftet har vi tagit fram en liten folder att sticka i handen på våra kontaktpersoner. Peter har lagt ner mycket tid på att uppvakta privata sponsorer och har redan lyckats få några underskrivna förbindelser på material och ekonomiska bidrag. Även övriga styrelsen jobbar med det och delar ut kanalbroschyren till tänkbara sponsorer.

Hur mycket pengar handlar det om? Skärgårdsföreningen behöver skrapa ihop nästan 11,1 milj. kr + moms (2,75 milj. kr). Nästan hälften av det ska komma från kommun, länsstyrelse och gärna någon annan svensk myndighet. Den andra halvan får vi från EU. Det är nämligen så att lika mycket pengar, material eller arbete som kommunen (eller någon annan offentlig finansiär) bidrar med, lika mycket kan man få i pengar från EU:s Regionala Fond. Vi behöver också bidra med privata pengar d.v.s. sponsorsbidrag. Ofta talar man om 10% av projektomslutningen, men eftersom den allmänna nyttan är så stor, kan det räcka med mindre.

Under hösten har Peter och Ingeli haft ett par viktiga träffar. Den första var med Kommunen, närmare bestämt stadsbyggnadskontoret och kommundirektören, och det mötet har resulterat i att kommunen nu ska göra allt man kan för att schaktmassorna från kanalområdet ska kunna täcka Lomyratippen, och att kostnaderna i samband med det ska kunna vara en del av kommunens medfinansiering i Kanalprojektet. Precis så har vi föreslagit hela tiden.

Den andra träffen var med MittSverige Vatten. De räknas också som en offentlig aktör, och de kan bidra med att projektet får använda transportvägarna som anläggs nu, när vatten- och avloppsledningarna grävs till Galtström. Kostnaden för det grävarbetet kan också vara en medfinansiering i Kanalprojektet. Dessutom är MittSverige Vatten villiga att bidra med tappställe för färskvatten till båtfolket och att dra fram en avloppsledning till en toalett i området. Även det är värdefull finansieringshjälp i projektet.

Trots att Länsstyrelsen avvisat projektet av miljöskäl, tror vi ändå att de kan lägga en rejäl slant på projektet. Om Miljödomen står fast, föreligger ju inte längre några miljöhinder och då får Länsstyrelsen en ny chans att bidra med pengar.

Ingeli har också haft kontakt med Trafikverket och Sjöfartsverket för att undersöka om de också kan vara med och finansiera kanalen, antingen de inseglingsrännor som ska muddras eller möjligen bron. Det verkar tyvärr inte som om de har pengar att satsa hos oss.

Till sist, men sannerligen inte minst; Tack alla Ni som hörsammade styrelsens vädjan om extra medel till föreningskassan! Det var betydelsefullt för att klara utgifterna. Processen att få miljödomstolens godkännande blev mer kostsam än vad vi räknat med. Bl.a. fick vi ju stå för Länsstyrelsens rättegångskostnader i samband med överläggningarna i sockenstugan i våras. Vi ska sammanställa en lista med namnen på alla goda givare, som en tacksamhetsgärd till dem och samtidigt en uppmuntran till kommande bidrag. Den kommer här inom kort.

Så är läget, ganska gott alltså, och styrelsen tänker fira av det gamla året med gott mod och välkomna det nya året 2011 med stor tillförsikt.

Juli 2010
Full fart framåt! Vi kan inte vänta i månader på det prövningstillstånd som Miljööverdomstolen ska fatta beslut om med anledning av de överklaganden som inkommit till Miljödomstolen. Medan vi väntar, arbetar vi vidare med det egentliga kanalbyggandet. Mera därom kan Ni läsa i det senaste infobladet, som ligger i Hamnstugan, och som också finns länk till HÄR. Styrelsens sammansättning ett år framåt ser Du HÄR.

Juni 2010

Resultatet från Miljödomstolen blev ett Ja till kanalbygget. Domen, som i stort sett tillvaratagit våra argument och framför allt noterat det odelade stöd Kanalprojektet rönt från alla håll, utom från våra miljövårdande myndigheter, finns att läsa HÄR. Vi är alltså många som är delaktiga i det positiva utslaget. En av ledamöterna redovisade dock en avvikande mening, som Ni kan ta del av HÄR. Han blev dock överröstad av samtliga övriga. Glädjen bredde ut sig efterhand som resultatet blev känt i bygden, alltifrån Galtström till Skatan, och styrelsens planerade styrelsemöte på kvällen blev inte alls som planerat. Skatans Café och Restaurang bjöd styrelsen på laxmacka, öl och bubbligt rosévin som tack för väl utfört arbete. Det tackar vi för!


Från vänster Ruben, Peter, Elisabet, krögarna Eva-Marie och Pelle, Lasse L., Lasse B., Ingeli och krögare Marie.

Vad kan det ha varit som ledde till denna positiva utveckling för Kanalprojektet? Allt tycktes ju motigt och på gränsen till hopplöst under långa perioder. Styrelsen lade ner ett envist och oförtröttligt arbete den senaste vintern på att bemöta motståndarnas argument och söka bevisa vår kompetens på alla relevanta områden. Det blev många sena nätter med studier och redovisningar av vårt vetande och våra rön. Det är glädjande att Miljödomstolen visat sig ha det klarseende vi hoppats på.

Media har varit på språng med pennor och kameror, se resultatet i Sundsvalls Tidning HÄR, och Dagbladet HÄR. SVT hade också ett inslag under tisdagskvällen. Det kan Du se HÄR.

Nu kommer efterräkningen. Det har inte varit kostnadsfritt att driva det här projektet, och det drog ut på tiden. Föreningens kassa har ansträngts med extra utgifter, som inte var med i den ursprungliga planeringen.

Med andra ord, vi ber Er som hela tiden varit ett tryggt mentalt stöd, att även överväga ett bidrag, en donation till föreningskassan (Bankgiro 5740-6480). På förhand Tack!  

Maj 2010

Nu är huvudförhandlingarna i Miljödomstolen avklarade. De försiggick i Sockenstugan vid Njurunda kyrka i tisdags, den 4 maj. Bilder därifrån, tagna av Ingeli Gagner kan Du se HÄR, och en artikel i Sundsvalls Tidning dagen efter kan Du läsa HÄR.

Vi i Skärgårdsföreningen, som var närvarande, fyllde större delen av lokalen. Till oss räknas då förstås de berörda fastighetsägarna, representanter från Kustvägen och Tomtarna likaså. Alla uttryckte ett starkt stöd för Kanalprojektet. Vi fick uppleva hur Leif Andersson, vår juridiske företrädare, genomförde ett enastående och imponerande arbete. Det utrymme våra motståndare tog under dagen erbjöd inget nytt förutom några föreläsningar på kända teman. Vi fick intrycket att den ende som varit i trakten är Ronnie Nordström, men han kunde inte göra en trovärdig redogörelse för t.ex. tillståndet i den inre delen av Svartviken. I övrigt baserades argumenten på ”bedömningar” utan åtföljande underlag.

Till projektets stöd gjorde Camilla Apak (tidigare Persson) och hennes mor beundransvärda insatser genom att redogöra för hur det varit att bo vid Svartvikens strand under de senaste åtta åren. Pelle Sjöbom förde inte bara företagarnas talan, utan ifrågasatte också myndigheternas syn på oss som bor i trakten och de barn vi vill ge en god framtid i en god miljö.

Av en händelse hade vi upptäckt ett fel i de tabeller med metallhalter i sedimenten, som redovisades i vår MKB. De jämförvärden man utgått ifrån vid bedömning av giftighet var på tok för låga. (Resultat, som levereras av ackrediterade laboratorier har man en tendens att lita på.) Följden av detta blir att vi inte har någon förorening alls av t.ex. kadmium i sedimenten. Detta togs emot av Länsstyrelsens representanter med viss bestörtning. Det faktum att vi därmed inte kommer att dumpa några giftiga sediment i havet, avväpnade kritiken mot projektet avsevärt.

Miljödomstolens dom faller vid midsommartid, den 22 juni kl. 09:00 ska den finnas tillgänglig.      

11 mars 2010

Miljönämnden var kallade till möte igår för att än en gång ta upp Kanalärendet. Peter meddelade resultatet:

"Vad har hänt sista dagarna? Jo, detta:

Vi skrev mail till alla i miljönämnden, vi krävde att ledamöterna skulle läsa på och vara kritiska mot Miljökontorets avfärdande av de nya handlingar från oss (via Miljödomstolen). Efter svar från en av dem (Kjell Bergkvist) skrev Elisabet till nämnden och påminde om vår goda argument. Vi skrev också mail till gruppledarna i alliansen liksom ett annat mail till trojkan Anita B, Peder Björk och Stefan Söderlund (kommundirektören) och påtalade att risken var stor att beskedet till Miljödomstolen skulle bli lika negativt som förra gången. Även denna gång hade Miljödomstolens förfrågan gått både till miljönämnden och Sundsvalls kommun. Vi följde upp mailen med telefonsamtal till politikerna och Stefan S. Ulf Broman har också varit till stor hjälp, han har lobbat med Anita och andra politiker. 

Ingeli var med på miljönämndens möte i dag, det gick inte vår väg, vilket väl var väntat. Miljönämnden gick i stort sett på Miljökontorets förslag.

Det positiva som hänt är att efter vår "attack" tog finansutskottet upp frågan i går och uttalade sig positivt om projektet ur näringslivs- och besöksnäringssynpunkt. Anita mailade och Stefan S. ringde och berättade om detta. Det beskedet kommer att skickas till Miljödomstolen, vilket kommunen hade missat även denna gång om vi inte påmint. 

Vi har fortfarande myndigheterna emot oss men vårt sprattlande sista dagarna har definitivt satt sina spår.  Det känns som om vi flyttat fram positionerna inom kommunen ytterligare en bit."

 


Ingeli har en bild av dem, som är satta att vara ett värn och skydd,
både för oss och för andra varelser. Den togs alldeles innan beslutet föll.

Mars 2010

Det är längesedan vi rapporterade om läget. Undra på det! Det enda som styrelseledamöterna lagt sin tid på sedan lång tid är KANALEN, naturligtvis. Det var tungt i december. Kommunen gav inte det stöd vi ville. Men nu, efter mycket lobbying, vår egen kommuns och Nordanstigs brev, SCA:s, våra lokala företag m fl. styrelsens kraftfulla skrivinsatser, och sist men inte minst vår advokat Leif Anderssons trygga hantering, tror vi på framgång i Miljödomstolen! Där är det snart dags för förhandling. Datum meddelas så snart vi vet via bl.a. via föreningens hemsida.

 

Åtskilliga turer med synpunkter har utväxlats mellan våra miljövårdande myndigheter och oss. För varje gång blir man mer och mer förundrad över ståndaktigheten hos dem som ska vara vårt värn och skydd. Ja, just vårt, inklusive salamandrar och fiskyngel. Det har också förekommit en del underliga turer i kommunhuset, som vi inte vill acceptera, en lustiger dans kan tyckas, om vi inte varit så envist motarbetade. Vi har granskat både kommunens och länsstyrelsens miljöargument mot kanalbygget och funnit flagranta brister i saklighet och objektivitet. Vi har meddelat dem, för att ge dem en chans att rätta till misstagen.

Så till en annan fråga:
Hör Miljökontorets förslag till ny Kustplanen hemma på Kanalprojektets sida? Ja, det tycker vi att den gör i allra högsta grad. Det verkar nämligen som om man vill använda den som vapen emot oss och våra kanalplaner.

Kartan här nedan är tagen ur förslaget till Kustplan, den del som sträcker sig från Björköfjärden ner till Galtström. De gröna, gula och röda områdena har högt skyddsvärde. Om syftet är att göra alla gröna områden som har allra högsta skyddsvärde till naturreservat, samt i de gula och röda där man knappast får bygga om eller nytt på sin egen tomt, kan Ni kanske föreställa Er hur bakbundna vi alla skulle bli.

 

 

 

Hela förslaget till ny kustplan kan Du läsa på kommunens hemsida, men var medveten om att filen är enormt stor, så det tar väldigt lång tid att ladda ner den.

Kustplanen presenterades för allmänheten en kväll i början av februari. Vi var många intresserade, som var där. Intrycken vi fick avspeglas till ganska stor del i de kommentarer som vi inbjöds att skicka in till Miljökontoret före februari månads utgång. Läs dem här nedan.

Njurunda Skärgårdsförenings inlaga läser Du HÄR,
Föreningen Tomtarnas HÄR,
Skatanföretagarnas HÄR,
och Ulf Bromans i Galtström HÄR.

Årsskiftet 2009/2010

Nej, vi har inte gett upp planerna på Kanalen! Det pågår fortfarande en process, och ett avgörande i Miljödomstolen ligger ännu en bit in i framtiden. Dessförinnan ska också Fiskeriverket säga sitt i mitten av januari. Vi arbetar vidare med lobbying och bearbetning av beslutsfattarna inom myndigheterna. Dessutom laddar vi upp med material som ska tillställas Miljödomstolen.

Anledningen till att vi är så envisa är helt grundad på sakliga och vetenskapliga skäl. Vi tror oss veta att den miljö, som myndigheterna är så rädda om, i själva verket är i stort behov av den förbättring i fr.a. Svartviken/Lubbanviken som kanalprojektet innebär. Ingen kommun med självaktning borde tacka nej! Då talar vi endast om miljön, inte de effekter kanalen har för turism och företagande i området. De uttrycks bäst i de synpunkter som företagarna i området formulerat, och dem kan Du läsa HÄR.

Miljönämndens beslut och underlaget från Miljökontoret kan Ni läsa HÄR,
och våra kortfattade kommentarer läser Du HÄR.

Länsstyrelsens beslut och underlaget till beslutet från avdelningen för miljö och natur finns HÄR. Svaret har blivit ett starkt kritiskt brev från Elisabet (som har kompetens inom det marina miljöområdet) till våra miljöexperter i Sundsvall och Västernorrland. Läs det HÄR och döm själva! Läs också Peters svar HÄR på beskyllningar för formella fel i ansökan till Miljödomstolen, som vi blivit utsatta för.

I Dagbladet kunde man läsa en artikel den 3 januari om förslaget från Miljökontoret till den nya Kustplanen. Kustplanen hittar Du på kommunens hemsida, men filen är stor (74MB) och kan ta lång tid att öppna. Dagbladets artikel kan Du läsa HÄR. Man frågar sig vilket biologiskt perspektiv det handlar om; att Lubbanviken är övergödd, vattenväxterna döende och vattnet syrefritt? Är det värt att bevara, när en kanal skulle medföra bättre vattenutbyte och en friskare vik?

Senare i December 2009

Det var lite för tidigt att ta julpaus. Vi befann oss plötsligt i en väldig uppförsbacke när Miljökontoret, Miljönämnden och Länsstyrelsen sade nej med motiveringen att den negativa påverkan på miljön väger för tungt. Det menar vi är osant och grovt felaktigt, och har de senaste dagarna nött ner varsin dator, för att förklara sakernas tillstånd. Ta det lugnt, alltså. Än är saken inte avgjord. Vi återkommer! Under tiden får Ni gärna hjälpa oss på traven genom att betala medlemsavgiften för 2010, tack.

December 2009

Innan vi tar julpaus ska vi meddela hur Kanalprojektet framskrider. Styrelsen går i otålig väntan på att få ta del av myndigheternas svar på projektansökan till Miljödomstolen. Fiskeriverket begärde ett uppskov på ett helt år med sitt svar, vilket hade satt hela projektet i fara. Finansiering med stöd av EU sätter vissa tidsgränser, som vi inte kan påverka. Vårt juridiska ombud Leif Andersson gjorde en enormt stark insats, och Miljödomstolen lyssnade välvilligt. Resultatet blev en respit för Fiskeriverket till 16 januari 2010, inte längre. Miljödomstolens svar till Fiskeriverket är riktigt trösterik läsning. Klicka på rubriken nedan, så kan Du läsa själv.

Miljödomstolens brev till Fiskeriverket

Med det lilla glädjebudet på den långa vägen till kanalbygget önskar vi Er alla en riktigt GOD JUL!

November 2009

Nu är miljöprövningsprocessen i gång på allvar. På torsdag den 12 november kommer miljödomstolen till oss för en syn av kanalområdet och vikarna. Det innebär att man vill se området med egna ögon för att kunna göra en bra bedömning av vårt ärende. Tjänstemän från Miljökontoret och Länsstyrelsen förväntas också till området då. Detta är alltså ingen förhandling, den äger nog rum senare i vinter. Det är Leif Andersson, byns egen advokat och specialist på miljöärenden, som företräder oss tillsammans med ordförande Peter och Ingeli.

Under hösten har Styrelsen arbetat hårt med att informera om och lobba för projektet. Bo Kjellstrand, vår nye landshövding, var här i september. Han tillbringade en god stund med Peter och Ingeli i kanalområdet och på Skatans pensionat. Han var mycket intresserad. I samband med det fick pensionatet en Landshövdingekaka på menyn. Styrelsen och projektets vänner har också bearbetat politikerna från båda blocken. Vi nämner inga namn, men den politiker som inte känner till kanalprojektet, kan förmodligen inte heller sitt eget namn.

Styrelsen fortsätter också att jobba med finansieringen av projektet. Kommunens avslag i september var väntat, man kan ju inte avsätta pengar på ett projekt innan det fått miljötillstånd. När miljödomstolen säger ja, ska vi vara beredda med finansieringen.

Nu rycks det alltså i många trådar. Vi beklagar att inte alla detaljer hinner komma in på den här sidan, men lovar att de stora händelserna i alla fall ska rapporteras, t.ex. Miljödomstolens framtida agerande. Så ha tålamod och håll ögon och öron öppna!

Augusti 2009

Lägesrapport om Kanalprojektet:

Man har kunnat läsa i pressen att Sundsvalls Kommun fattat ett beslut, som innebär att man inte kan bevilja den ansökan om 2,5 miljoner kronor, som Skärgårdsföreningen ställt. Men, och detta är ett viktigt och kanske avgörande men, kommunen ser positivt på projektet. I den finansiella kris vi befinner oss, kan man förstå detta ställningstagande. Vi oroar oss alla för de riktigt resurskrävande verksamheterna som skola och omsorg utgör. Desto mer glädjande är då att kommunen klart uttryckt sin avsikt att hjälpa till att söka alternativa finansieringsvägar.

I dagarna lämnade Leif Andersson in en ansökan för prövning av projektet i Miljödomstolen. Leif är vårt juridiska ombud vid domstolsförhandlingarna. Han är advokat och sommarboende i Skatan, just densamme som drev igenom muddringsprojektet för några år sedan. När väl vår ansökan är behandlad, och Miljödomstolens beslut kommit oss till del, kan vi gå vidare. Styrelsen hyser gott hopp! I väntan på miljödomstolens beslut, får vi tid för andra förberedelser som att odla kontakterna med finansierande organ och planera själva grävandet/brobyggandet.

Varför hyser vi så gott hopp, trots att det blev nej från kommunen? Projektet har helt enkelt ett så utomordentligt starkt stöd från så många. Förutom ett otal boende och näringsidkare i vårt område och våra politiska representanter i kommun och landsting, har vi fått skriftlig uppmuntran från flera betydande organisationer.

Almi och Exportrådet skriver i ett gemensamt uttalande bl.a.: ”Vi ser detta projekt och vattenväg som ett viktigt utvecklingssteg och som komplettering till Kustvägen där ett tiotal mindre företag inom småskalig livsmedelsproduktion och turism samverkar med samhället och delar kostnader för investeringar i infrastruktur och marknadsföring.”

Företagarna Västernorrland skriver: ”Kanalprojektet är ett mycket bra exempel på ett lokalt förankrat engagemang som kan bidra till ökad tillgänglighet till ett naturskönt kustområde och därmed ökat intresse för såväl långväga som närboende besökare.”

Handelskammaren: ”Vår uppfattning är att en kanal i ett område som tidigare användes som färdväg för handelsmän efter södra Norrlandskusten knyter ihop handels- och industrihistorien och tillför nya stora utvecklingsmöjligheter för näringslivet i Njurunda.”

Kustvägen: ”Här får vi en unik kanal som kommer att locka betydligt fler bilvägen än båtledes och därigenom generera intäkter för oss som verkar utefter Kustvägen från två håll. Vi får helt enkelt en ’dragare’ som naturligt smälter in i miljön och blir en viktig del av vår lyckade turismsatsning.”

Njurundaföretagarna, till sist, skriver: ”Fler besökare, och vi är övertygade att kanalen lockar många, ger ett större kundunderlag och möjligheter till både naturturism och traditionella näringar. Kanalen blir en viktig ’dragare’ för Kustvägen och kommer även att generera besökare vintertid till vårt område.”

Vi meddelar Er beslutet i Miljödomstolen, så fort det finns på vårt bord.

De bästa hälsningar,
Styrelsen
Njurunda Skärgårdsförening

Mars 2009

Sedan sist har Ingalill Nyberg färdigställd den nya MKB:n. Dessutom har Sture Lindahl vid SMHI utfört en hydrografisk utredning. Det kan man läsa om i ett nytt informationsblad, som distribueras i dagarna. Klicka på rubrikerna nedan, så kan Ni läsa dokumenten i oförkortat skick. (Särskilt MKB:n är ett stort dokument och kan ta tid att ladda ner.)

Miljökonsekvensbeskrivning
SMHI:s utredning
Informationsblad

Medlemmarna i Njurunda Skärgårdsförening uppmanas samtidigt att betala in medlemsavgiften för 2009, som är 100 kr. Det kan man göra genom att sätta in pengarna till Njurunda Skärgård Ekonomisk Förening på Bankgiro 5740-6480, men glöm inte att ange avsändaren. Den som blev medlem efter 1 oktober 2008 har redan betalat sin medlemsavgift för 2009, och kan alltså bortse från detta. För andra medlemmar gäller att invänta ett inbetalningskort, som kommer med posten inom kort.

Februari 2009

Det har varit ganska tyst på de här sidan en tid, men det beror inte på att arbetet legat nere. Tvärtom!  Vi har förankrat projektet bland politiker och jagat information om strömmar, vattenomsättning etc. Vi har studerat liknande  kustvårdsprojekt runtom i landet, och  har förstått att vi tappat bort viktiga delar i MKBn. Vi ifrågasatte därför vår egen MKB och upptäckte att projektets syfte inte framgick nog tydligt. Därmed blir det svårt att väga fördelar mot nackdelar.  Ingeli har skrivit om och förtydligat 
projektbeskrivningen. Följande avsnitt förklarar vårt dilemma.

”Redan innan det första muddringsprojektet genomfördes i Sjöbodviken i Skatan framförde boende vid Svartviken i Lubban och vid Lassöviken önskemål om muddring i ”sina” vikar. Anledningen var att man under de senaste åren upplevt en dramatisk försämring av vattenkvaliteten i vikarna med en tilltagande dyig botten, illaluktande vatten vid hög- och sensommarperioden, svårighet att ta sig fram med sina små fritidsbåtar i den alltmer tilltagande vattenväxtligheten, och en önskan om att återigen, liksom tidigare generationer, kunna gå tryggt med båt en kortare sträcka genom det sund som förbinder Lubban och Galtström med Skatan och Björköfjärden. Den försämring som fastighetsägarna upplever i vikarna påverkar sannolikt också värdet negativt på de fastigheter man investerat i. Boende i hela området vill förutom bättre vattenkvalitet också se en långsiktig samhällsutveckling som ger bättre möjlighet för människor oavsett ålder, både äldre och barn, att bo i ett område med åretruntservice och kommunikationer.

Skärgårdsföreningen har därmed flera anledningar att arbeta för en kanal. Önskemålen från boende har väl visat sig matcha företagens behov av större kundunderlag och fler besökare för att kunna överleva och utvecklas. Därför gör man också gemensam sak för att förbättra den marina infrastrukturen.

Tillsynsmyndigheterna för miljöfrågor har under förstudieprocessen ställt sig frågande till Skärgårdsföreningens miljöargument för en kanal. Båda parter har egentligen samma ambitioner om en bättre miljö, men de tar sig olika uttryck. De boende vill genom kanalen uppnå det man betraktar som god vattenkvalitet och förbättrat fiske genom ökad vattenomsättning, men möts av argument om att det förstör fiskarnas barnkammare."

Så långt projektbeskrivningen. Styrelsen har alltså tagit del av olika miljöarbeten som sker på andra håll i landet, exempelvis det internationellt prisade arbetet med att rädda de grunda havsvikarna i Torsås kommun i Småland. Stärkta av den kunskapen känner styrelsen att det är rätt att ta ett omtag med MKBn. Dessutom anser Länsstyrelsen att ett kanalprojekt ställer mycket höga krav på en MKB. Det tolkar vi som att många olika aspekter ska vägas in. Kanalen har ju fler än ett syfte, och det är viktigt att det framgår, därför gör vi ett omtag.

Baserat på ovanstående fattade styrelsen beslutet att anlita en miljökonsult med stor kunnighet i allt vad en MKB bör innehålla, en miljökonsult som ser på Kanalprojektet med helt nya och objektiva ögon. Valet föll på Ingalill Nyberg, som är verksam i Hudiksvall, och vars meriter kan studeras på hennes hemsida www.inom.nu. Vi är tacksamma att Ingalill med så pass kort varsel kunnat ta sig an uppgiften.


I Sundsvalls Tidning kunde man läsa en artikel om Kanalprojektet den 19 december 2008. Den återfinns HÄR. Artikeln har fått en rubrik, som verkar mera negativ än det intryck man får om man läser hela texten. Läs den alltså noggrant!


December 2008
Sedan informationsmötet på Dansbanan i oktober har vi fått ett utlåtande från Länsstyrelsens miljövårdsenhet om att man anser att muddring av inseglingsrännor i de grunda havsvikarna utgör en betydande miljöpåverkan. Det är inte förvånande eftersom vikarna klassas som skyddsvärda, och då får man inte göra vad som helst utan att ha mycket goda skäl. Det innebär för oss att vi måste anstränga oss lite extra för att visa hur viktig en kanal är för oss som bor här, och våra företag som ska leva på att det kommer besökande både från havet och via Kustvägen.

Vi har därför på allvar påbörjat arbetet med att förankra och lobba för vårt projekt bland politiker och tjänstemän. Vi har bland annat träffat Leif Nilsson (s) som är ordförande i Stadsbyggnadsnämnden och Stig Johansson med ett par medarbetare på Miljökontoret. Efter årsskiftet träffar vi Sverker Ottosson, ordförande i miljönämnden och vice kommunalrådet Peder Björk. I samband med att Kustvägenföretagen, med Ulf Broman och Göran Sahlin i spetsen, har uppvaktat både representanter hos länsstyrelsens näringslivsenhet och projekthandläggare på kommunstyrelsekontoret har även de fått information. Ulf och Göran är verkligt värdefulla ambassadörer för projektet. Det är ännu för tidigt att säga hur våra planer tas emot, men allt stöd från nya och gamla medlemmar och informellt lobbyarbete betyder mycket för projektets framgång. Och ännu har inget fått oss att tvivla på projektet!

Fortfarande samlar vi också in mer fakta om miljöpåverkan och argument som visar på behovet av en kanal. Tack alla som stöttar oss både ekonomiskt och ”moraliskt”.

Oktober 2008
Den första dagen i månaden blev det äntligen klart för leverans till Länsstyrelsen, allt vårt samlade material gällande Lubbankanalen, som ska vara underlag för myndigheternas ställningstagande inför kommande behandling i Miljödomstolen. Vi fick en hel del synpunkter vid samrådsmötet i maj, och sedan dess har ytterligare provtagning och analyser ägt rum, miljökonsekvensbeskrivningen har omarbetats och en utökad projektbeskrivning har tillkommit. Nu avvaktar vi deras svar.

I det läget kallade vi till ett informationsmöte för alla intresserade, och det avhölls på Skatans Dansbana på kvällen den 16 oktober. Till vår glädje hade många, närmare 60 personer, trotsat regn och kyla för att höra Peter och Ingeli presentera projektet och för att utbyta tankar och ställa frågor. Det presentationsmaterial de använde kan Du se HÄR. Dessutom talade Ulf Broman om Kustvägen och om kanalen som den "dragare" som trakten behöver. Hans presentation finns HÄR. Vi fick också höra Staffan Nyström berätta om uppdatering av sjökorten längs vår kuststräcka med ny modern teknik, vilket också ingår i våra projektplaner. Sist, men inte minst, presenterade David Norman Sjöräddningssällskapet SSRS, som numera finns även i Sundsvall. Vi lär se mera av dem i våra vatten till sommaren, då de är ute på övning och presentationer. David lämnade en stor affisch, som Du kan se HÄR, eller egentligen inte. Den innehåller så många detaljer så kom till Hamnstugan i stället, där den sätts upp inom kort. Det finns naturligtvis några bilder från mötet också, se dem HÄR.

September 2008
Arbetet med "Kanalprojektet" fortskrider enligt planerna. Nu är arbetet med en Miljökonsekvensbeskrivning slutfört, och allt material som vi ska ställa till myndigheternas förfogande för deras bedömning av projektet likaså. Vi närmar oss alltså den första milstolpen på vägen, utslaget i Miljödomstolen. Nåja, där är vi inte riktigt än.

Styrelsen har känt ett allt större behov av dialog med föreningens medlemmar, och inbjuder nu alla intresserade till ett möte på Dansbanan i Skatan torsdagen den 16 oktober kl. 19.00. Det finns ett nytt Infoblad tillgängligt i Hamnstugan, och man kan också läsa det HÄR.

Maj 2008
Just som vi förutskickade i augusti förra året har styrelsen ägnat sig åt projektet med kanalen mellan Lubban och Lassöviken under vintern som gick. Nu är det hög tid att redogöra för hur det har gått. Vi har gett ut ett nytt Infoblad, som Ni kan hämta i Hamnstugan i Skatan, om Ni inte rentav har fått det på andra vägar. Ni kan läsa delar av Infobladet HÄR. Vi vill också visa Er några bilder på klaffbroar från andra delar av världen, och de finns HÄR.

Vi hoppas att föreningen kommer att locka många nya medlemmar, som stödjer vårt arbete. Därför bifogar vi ett blad för inträdesansökan. Det hittar Du HÄR. Att vi är en ekonomisk förening innebär att man som medlem satsar en andel, i vårt fall 100 kr, en engångskostnad alltså. Eventuell vinstutdelning  delas i förhållande till andelsinnehav, och andelen har man rätt att få tillbaka om medlemskapet avbryts. Utöver den egna andelen kostar medlemskapet en årsavgift, vars storlek bestäms vid årsmötet. Årets avgift är 100 kr.

För Dig som redan är medlem, vill vi påminna om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2008, som är 100 kr, till föreningens bankgiro 5740-6480. Inte så mycket pengar, om det resulterar i en kanal med klaffbro, så att vi kan gå med båt direkt mellan Galtström och Skatan utan att ta en omväg på öppet hav, eller hur?

Augusti 2007
Skärgårdsföreningen kommer inte att slå sig till ro i och med att Muddringsprojektet i Skatan är genomfört. Nu koncentreras arbetet på att åstadkomma en vattenled inomskärs från Galtström till Skatan. Du kan läsa om hur långt vi kommit hittills i den senaste versionen (augusti 2007) av Förstudien HÄR (stor fil, som tar tid att ladda ner).