September 2014
Styrelsen har redan träffats en gång för att ta om hand och prioritera bland alla de bra synpunkter som kom fram i samband med den extra stämman. De första åtgärderna blir att kontakta olika nyckelpersoner för att sondera möjligheterna till att dra igång arbetet för ”Friskare vikar”.  

Ta gärna del av den sammanställning som redovisar medlemmarnas önskemål.  Den som vill följa styrelsens arbete och ta del av protokollen från 2014 och framåt kan kontakta Ingeli på mejladress ingeli@framtidsporten.se

Följande protokoll finns hos Ingeli:
Årsstämma, 29 juni
Konstituerande Styrelsemöte, 31 juli
Extra Årsstämma, 31 augusti
Styrelsemöte, 21 september

2010-2011 Skatans avloppsreningsverk

MittSverige Vatten och Sundsvalls kommun planerar att bygga ut kapaciteten hos vårt reningsverk, så att det även kan ta emot avloppsvatten från Björn, Galtström och Lubban. Minnesanteckningarna från det samrådsmöte, som hölls i Skatans Skärgårdspensionat 15 april 2010 finns nu att läsa HÄR. Dessvärre kom inte de lokala synpunkterna att tas på allvar, när ett delegationsbeslut fattades i Miljödomstolen. Skärgårdsföreningen har därför överklagat beslutet och föreslagit en annan lösning på hur utsläppet från reningsverket ska dras för att åsamka så lite skada som möjligt. Överklagandet finns att läsa HÄR. Björköfjärden med sin känsliga ekologi skulle bli särskilt drabbad, vilket Anders Nyquist m.fl. påpekat i en insändare i Sundsvalls Tidning. Läs den HÄR! Miljökontoret svarade så HÄR, vilket föranledde den HÄR förtydligande insändaren skriven av Elisabet Fogelqvist.

Vi fick se resultatet av våra strävanden så småningom! Det kan löna sig att kämpa mot beslutsfattarna, trots allt. Nu kommer utsläppet att dras från reningsverket i Skatan söderut till en punkt på 13 m djup i havet utanför Galtström. I väntan på bättre reningstekniker, som ännu inte är realistiska i så stor skala, kan man inte tänka sig en bättre lösning.
 

2010 Den nya kustplanen

December 2010

Den avgörande frågan när det gäller den nya kustplanen kom att handla om vilket underlag man haft för att göra den indelning av vår kust i de olika klasserna för miljöskydd, som Ni kan se i kartan nedan. Under lång tid, ett år eller så, har vi för kanalprojektets räkning efterlyst dokumenten som ligger till grund för Miljökontorets bedömning för både kanalen och kustplanen. Vi har t.o.m. överklagat hos Kammarrätten, dock utan nämnvärt resultat. Inte förrän Miljödomstolen begärde att få materialet, kom det fram. Sedan lades det ut på Kommunkontoret för att allmänheten skulle kunna studera det. Vi var på plats, och det visade sig att dokumentationen består av en pärm med c:a 800 sidor till synes lösryckta och i många stycken subjektiva observationer från promenader utmed stränderna. Vi begärde att få kopior, och fick en liten del. Vi tillät oss då att helt enkelt fotografera stora stycken av pärminnehållet i ett avlägset hörn i Kommunhuset. Allt detta ledde så småningom till ett nytt brev med kommentarer och konstruktiva rekommendationer till Miljökontoret för det fortsatta arbetet. Det finns att läsa HÄR. Vidare upplysningar om kustplanens öde är svårt att få. Enligt uppgift ska den vara färdig för beslut i januari 2011. På kommunens hemsida finns ingen uppdatering sedan våren 2010. Vi kan bara vässa pennorna så länge.  

 

Mars 2010

Kartan här nedan är tagen ur förslaget till Kustplan, den del som sträcker sig från Björköfjärden ner till Galtström. Alla de gröna, gula och röda områdena har högt skyddsvärde, allra högst de gröna. Om syftet är att göra alla gröna områden till naturreservat, samt om de gula och röda områdena får en naturskyddsstatus, som innebär att man knappast får bygga om eller nytt på sin egen tomt, kan Ni kanske föreställa Er hur bakbundna vi alla skulle bli.

 

 

 

Hela förslaget till ny kustplan kan Du läsa på kommunens hemsida, men var medveten om att filen är enormt stor, så det tar väldigt lång tid att ladda ner den.

Kustplanen presenterades för allmänheten en kväll i början av februari. Vi var många intresserade, som var där. Intrycken vi fick avspeglas till ganska stor del i de kommentarer som vi inbjöds att skicka in till Miljökontoret före februari månads utgång. Läs dem här nedan.

Njurunda Skärgårdsförenings inlaga läser Du HÄR,
Föreningen Tomtarnas HÄR,
Skatanföretagarnas HÄR,
och Ulf Bromans i Galtström HÄR.

2006-2008 Muddring av Sjöbodviken och inledningen av Kanalprojektet

Det är så mycket som händer i och kring Kanalprojektet, att vi lagt upp en länk speciellt ägnad åt det. Du hittar länken dels via Arkiv på startsidan för skatan.nu, dels under Länkar på Skärgårdsföreningens första sida.

Oktober 2008
Den första dagen i månaden blev det äntligen klart för leverans till Länsstyrelsen, allt vårt samlade material gällande Lubbankanalen, som ska vara underlag för myndigheternas ställningstagande inför kommande behandling i Miljödomstolen. Vi fick en hel del synpunkter vid samrådsmötet i maj, och sedan dess har ytterligare provtagning och analyser ägt rum, miljökonsekvensbeskrivningen har omarbetats och en utökad projektbeskrivning har tillkommit. Nu avvaktar vi deras svar.

I det läget kallade vi till ett informationsmöte för alla intresserade, och det avhölls på Skatans Dansbana på kvällen den 16 oktober. Till vår glädje hade många, närmare 60 personer, trotsat regn och kyla för att höra Peter och Ingeli presentera projektet och för att utbyta tankar och ställa frågor. Det presentationsmaterial de använde kan Du se HÄR. Dessutom talade Ulf Broman om Kustvägen och om kanalen som den "dragare" som trakten behöver. Hans presentation finns HÄR. Vi fick också höra Staffan Nyström berätta om uppdatering av sjökorten längs vår kuststräcka med ny modern teknik, vilket också ingår i våra projektplaner. Sist, men inte minst, presenterade David Norman Sjöräddningssällskapet SSRS, som numera finns även i Sundsvall. Vi lär se mera av dem i våra vatten till sommaren, då de är ute på övning och presentationer. David lämnade en stor affisch, som Du kan se HÄR, eller egentligen inte. Den innehåller så många detaljer så kom till Hamnstugan i stället, där den sätts upp inom kort. Det finns naturligtvis några bilder från mötet också, se dem HÄR.

September 2008
Arbetet med "Kanalprojektet" fortskrider enligt planerna. Nu är arbetet med en Miljökonsekvensbeskrivning slutfört, och allt material som vi ska ställa till myndigheternas förfogande för deras bedömning av projektet likaså. Vi närmar oss alltså den första milstolpen på vägen, utslaget i Miljödomstolen. Nåja, där är vi inte riktigt än.

Styrelsen har känt ett allt större behov av dialog med föreningens medlemmar, och inbjuder nu alla intresserade till ett möte på Dansbanan i Skatan torsdagen den 16 oktober kl. 19.00. Det finns ett nytt Infoblad tillgängligt i Hamnstugan, och man kan också läsa det HÄR.

Maj 2008
Just som vi förutskickade i augusti förra året har styrelsen ägnat sig åt projektet med kanalen mellan Lubban och Lassöviken under vintern som gick. Nu är det hög tid att redogöra för hur det har gått. Vi har gett ut ett nytt Infoblad, som Ni kan hämta i Hamnstugan i Skatan, om Ni inte rentav har fått det på andra vägar. Ni kan läsa delar av Infobladet HÄR. Vi vill också visa Er några bilder på klaffbroar från andra delar av världen, och de finns HÄR.

Vi hoppas att föreningen kommer att locka många nya medlemmar, som stödjer vårt arbete. Därför bifogar vi ett blad för inträdesansökan. Det hittar Du HÄR. Att vi är en ekonomisk förening innebär att man som medlem satsar en andel, i vårt fall 100 kr, en engångskostnad alltså. Eventuell vinstutdelning  delas i förhållande till andelsinnehav, och andelen har man rätt att få tillbaka om medlemskapet avbryts. Utöver den egna andelen kostar medlemskapet en årsavgift, vars storlek bestäms vid årsmötet. Årets avgift är 100 kr.

För Dig som redan är medlem, vill vi påminna om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2008, som är 100 kr, till föreningens bankgiro 5740-6480. Inte så mycket pengar, om det resulterar i en kanal med klaffbro, så att vi kan gå med båt direkt mellan Galtström och Skatan utan att ta en omväg på öppet hav, eller hur?

Augusti 2007
Skärgårdsföreningen kommer inte att slå sig till ro i och med att Muddringsprojektet i Skatan är genomfört. Nu koncentreras arbetet på att åstadkomma en vattenled inomskärs från Galtström till Skatan. Du kan läsa om hur långt vi kommit hittills i den senaste versionen (augusti 2007) av Förstudien HÄR (stor fil, som tar tid att ladda ner).

Juni 2007
Muddringsprojektet är klart! Slutrapporten är inskickad till våra finansiärer och berörda myndigheter. Läs rapporten i sin helhet HÄR (stor fil, som tar tid att ladda ner).

Oktober 2006
Läs om muddringsläget den 18 oktober HÄR, och ungefär en månad senare, den 15 november HÄR.

September 2006
Muddringen sätter igång. Den 21 september anlände NOÅS Nordmuddring AB
med maskiner och allt.
HÄR finns några bilder.

September 2006
Förstudien om "Lubbankanalen" genom Björkvikssundet påbörjad; läs HÄR!

Äntligen dags för muddring! Läs mera HÄR!

Maj 2006
Information om Muddringen och från Årsmötet 27 maj -06 läser Du HÄR.

April 2006
Information från april -06 finns att läsa HÄR.